Valencia: Learning to Make Paella

Fellow travel blogger Forkontheroad and I were treated to a class on making paella compliments of Valencia Tourism. As he is a food travel blogger and I am not, I’m posting his version!

Paella Class & Central Market Tour in Valencia, Spain

Author: anncrandall

My single parenthood has launched a successful son. My long-time, rewarding job has culminated in a modest retirement pension and evolved into part time consulting work. I made a list of all the times I said, "if only I had the time, I would..." . Prominent on the list were all the places I wanted to travel and getting more familiar with my home base. And so I am. I author two blogs: PeregrineWoman.com about my travels and ExplorationKitsap.com about where I live.

5 thoughts on “Valencia: Learning to Make Paella”

    1. No. I got home two nights ago and am going through the throes of jet lag and readjustment. Aghh. Hey, I wanted to thank you because I think it may have been your blog or comment about Diverbo Pueblo Ingles that convinced me to volunteer. What a fabulous experience that was! I’m going to do a blog post about it and I’m returning next year to do another week.

      1. So pleased you got to participate in Diverbo Pueblo Ingles. I plan to do it again soon. Perhaps if you do it next year, let me know when and I may plan to go at the same time. It is an amazing experience!!

  1. An istorya kan mga padi Msgr.Rolando Tria Tirona D.D. (Arzobispo Nueva Caceres) mga debosyon ki Santa Maria “Ina” kan mga bikolano.Ang artikulo manungod Santa Misa katongdan na linigon an satong nasyon.Sa inkulturadong arog kan Naga pangaturogan na makisumaro asin patanuson an pakipagtipan espirituwal na relihiyon kan mga katolika.Pag minaabot an aldaw kan kapiestahan mamutan sa yaman kan kinaban.”La fiesta patronal con mas nuevas orden Virgen de Penafrancia!” Tibaad an imahen ni Ina anyos kan Reyna kan samong rehiyon an kurahaw “Viva la Virgen de Penafrancia!”Huli ta igwa kita debosyon samong kagurangnan.An aktibidad na ini magin matoninong ngunyan sa awa kan tinapay asin arak sambahon nyato an ngaran kan ‘Ina’ satong buhay samong pang-gana sa ilaw asin espiritu.Kumislap an makapangyarihang awa mapamaray an pagselebrar kan mga harigi kan Simbahan.Pag-onra ki ‘Ina’ giromdomon asin nangingidam kita sa pag-iriba kan mga banal asin gikan kan kahadean nin Diyos.An pag-atang sa pagtubod nagrurukyaw kita matanos kan misteryo kan Eukaristiya mga panginuron asin kamurawayan kan langit.Bunga nin pagpakinabang kan Diyos Amang Makakamhan an naghilig sa gabos ki Jesucristo.Inaagda kita na iugnay ta satong kapwa an debosyon asin kaligtasan kan banwaan.Bagkus siring ki Santa Maria sa Diyos asin kapwa relihiyoso

  2. Ginilid ki Santa Maria an debosyon mapapadapit sa Virgen kan Penafrancia! An homilya an partisipasyon sa paagi sa kabanalan Ipinaliwanag ni Maria. “Birhen ng Penafrancia, Ina ng Awa, Reyna ng Buhay, Ipanalangin mo po kami!” Pagkabirhen ni Maria pinakamarahay kabtan kan mga kababaihan an togon sa pagtiripon kan satong Diyosesis.Pagsarig sa tabang ni Maria sa gabos na mga angeles nangangadyi ako hinanyogon sa karahayan saimong mga deboto.Birhen Maria Ina kan Simbahan asin Ina niamo gabos.Ika na nakatindog sa pamitisan kan Cruz an samuyang pagtios palakawon mo kami sa dalan kan pagprosesyon “Uya an oripon kan Kagurangnan mangyari susog sa saimong tinaram.”An umapod kan ngaran mo, dai nanggad maano.Naghihingoha ako maherak man lugod sato an Diyos.Kagurangnan makasimbag man kami sa pamibi ni Santa Virgen de Penafrancia! Ina kan kabikolan nagin totoo sa pamibi ni Jesucristo Banal, banal, banal an kagurangnan Dios! Mangamyo saimong pag-awit kan Himno sa oras ng komunyon tanggapin mo po kami kagurangnan Diyos.”Hosana sa kaitaasan!” Pag-umawon an Diyos Ama, Aki asin Espiritu Santo nagbendicion sa gabos.

    Virgen de Penafrancia! Patrona kan Bikol Ina ng Diyos Reyna ng samong rehiyon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s